Udspil til sundhedsreform: Tre initiativer som styrker behandling af alkoholmisbrug

Den kommende aftale om en sundhedsreform kan ligestille de 140.000 alkoholafhængige med andre patienter, hvis en alkoholbehandlingspakke kommer med i aftalen. 

Tekst: Alkohol & Samfund Foto: Chris Lykkegaard

 

Forslaget vil sikre kvalitetssikret behandling og rettigheder for patienter og deres pårøren-de og spare samfundet for de milliardudgifter, der er forbundet med alkoholproblemer. Forslagene gælder uanset hvor misbrugsbehandlingen finder sted.

 

140.000 alkoholafhængige borgere i Danmark er ikke sikret kvalitet eller rettigheder i misbrugsbehandlingen. Kommunernes tilbud er vidt forskellige. Der er intet krav om autorisation af alkoholbehandlere. Samarbejdet mellem egen læge, hospitaler, behandlingssteder og kommunale myndigheder virker tilfældigt.
En alkoholbehandlingspakke kan sikre borgerne ensartet udrednings- og behandlingskvalitet på tværs af kommunerne, en autorisationsordning for alkoholbehandlere og et referenceprogram der beskriver opgaver og samarbejdsveje mellem hospital, egen læge og kommunale behandlingssteder.

 

Tre afgørende tre elementer i en alkoholbehandlingspakke


1. Autorisation af behandlerne

At være alkoholbehandler kræver ingen særlig autorisation i Danmark. Det betyder, at borgerne ikke er sikre på at møde en professionel, når de begynder i alkoholbehandling.
En alkoholbehandlingspakke bør derfor autorisere behandlere, der har gennemført Sundhedsstyrelsens alkoholbehandleruddannelse fra 2007. Det vil understøtte kvalitet og ensartethed i behandlingen og ligestille alkoholbehandling med behandling for andre sygdomme, hvor borgere har mulighed for at klage til Styrelsen for Patientklager, når personalet er autoriseret.

 

2. Kvalitetskrav til behandling
Sundhedslovens §141 giver alle borgere adgang til vederlagsfri, ambulant alkoholbehandling indenfor 14 dage. Samtidig har Sundhedsstyrelsen i 2008 udarbejdet en liste over anbefalinger til alkoholbehandling. Men det er ikke alle 98 kommuner, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det er forskelligt, hvilke behandlingstilbud kommunerne giver borgerne. Formålet med en alkoholbehandlingspakke er at skabe et fagligt entydigt behandlingsforløb for borgeren. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kvalitet i alkoholbehandling bør derfor laves om til krav, som både private og kommunale alkoholbehandlere skal leve op til.

 

Med nationale kvalitetskrav skal kommunerne sikre borgerne adgang til de relevante behandlingsmuligheder, forestået af autoriserede alkoholbehandlere. Sundhedsstyrelsen skal kunne pålægge kommuner, der ikke kan leve op til kravene, enten at udvide deres tilbud eller stille tilbud til rådighed via en ekstern samarbejdspartner.

 

3. Et referenceprogram for behandling af alkoholmisbrug
Alkoholproblemer medfører ofte en lang række fysiske og sociale problemer, og borgere med alkoholproblemer har derfor ofte kontakt til en lang række social- og sundhedsfaglige medarbejdere i både kommune og region. Men der er i dag ikke klare retningslinjer for hospitaler, egen læge eller kommunale institutioners ansvar i forhold til alkoholproblemet. Derfor bør sundhedsreformen indføre et referenceprogram på alkoholområdet i lighed med dem, der findes for diabetes- og hjertepatienter. Referenceprogrammet bør udformes af Sundhedsstyrelsen i dialog med de implicerede parter og bør klart beskrive hospitalets, egen læges, kommunale/private alkoholbehandlinger og institutioners ansvar for opsporing, udredning, henvisning og behandling af alkoholproblemer.

 

Alkoholskader i tal

  • 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol (Sundhedsstyrelsen 2008).
  • 585.000 mennesker i Danmark har et forbrug af alkohol der skader deres helbred fysisk og/eller mentalt (Sundhedsstyrelsen)
  • 860.000 mennesker i Danmark drikker mere end højrisikogrænse: 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd (Sundhedsstyrelsen 2016).
  • 200 sygdomme er direkte relateret til stort alkoholforbrug (Jürgen Rehm 2000)
  • 370.000 ekstra sygefraværsdage følger af alkoholproblemer (Sundhedsstyrelsen 2016).
  • 13 milliarder kroner om året koster borgernes alkoholproblemer kommuner og regioner i be-handling, genoptræning og overførselsindkomster (Vive 2017)

Følg os på Følg os på Facebook Følg os på Twitter Følg os på LinkedIn